18 marca 2021

O powstaniu Edueko

Fundacja Edueko, to odpowiedź na chęć młodzieży do angażowania się w działalność Katolickiego Centrum Studenckiego. Pierwszym krokiem było wejście w struktury Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a następnie powołanie Fundacji Edueko. W naszym statucie są nakreślone następujące cele:


1. Działania na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego.
2. Promocja poszanowania naturalnego środowiska w duchu proekologicznym.
3. Działania na rzecz poszanowania wartości chrześcijańskich.
4. Działalność edukacyjna.
5. Aktywność i działalność na rzecz wartości rodzinnych.
6. Aktywizacja społeczna lokalnych środowisk.
7. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
8. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka oraz aktywności i
odpowiedzialności obywatelskiej.
9. Współpraca z innymi organizacjami, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, działalność charytatywna, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów.
10. Działalność charytatywna.
11. Inicjowanie i wspieranie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego: sołectw, gmin, miast,
powiatów, województw.
12. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
13. Rozwój współpracy transgranicznej.
14. Działalność w zakresie ochrony wartości: historycznych, kulturowych, urbanistycznych,
przyrodniczych i krajobrazowych.
15. Wsparcie finansowe dla obiektów mających znaczenie społeczne, w tym zabytków.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność polegającą na:
1. organizowaniu spotkań, seminariów, warsztatów, szkoleń, konferencji, kursów, wystaw,
koncertów i innych form życia kulturalnego, eventów.
2. Działalności wydawniczej: wydawanie książek, filmów, nagrań.
3. Organizacji wypoczynku młodzieży, eventów, wycieczek oraz wymian międzynarodowych.
4. Aktywizacji dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów.
5. Edukacji w zakresie zasad życia społecznego.
6. Organizacji przedsięwzięć wspomagających przeciwdziałanie patologiom społecznym.
7. Ochronie praw i swobód obywatelskich, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowaniu postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności.
8. Działaniach wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość).
9. Wyrównywaniu szans osób zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych lub terenów wymagających wsparcia gospodarczego, społecznego, kulturowego, migrantów i emigrantów).
10. Współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej.
11. Organizowaniu programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych, służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk religijnych, ekumenicznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, gospodarczych.
12. Tworzeniu i realizowaniu programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.
13. Organizowaniu i finansowaniu: prac badawczych, konserwatorskich, rekonstrukcyjnych i remontowych, dotyczących budynków, w tym zabytkowych.

Jesteśmy otwarci na sugestie, pomysły i zaangażowanie wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w to dzieło.

 

NIP    598-16-48-860
REGON    387994443
KRS    0000879807

Tel.: 698 429 211

Fundacja EDUEKO
Pl. Jana Pawła II 1
69-100 Słubice